ژبه ژباړه حالت Operations
انګرېزي (Original language) Introduction to Engineering Faculty خپاره شوي
پښتو د انجنیري پوهنځۍ پیژندنه خپاره شوي
Dari n/a Not translated